Systém je inspirován švýcarskou značkou kvality „Kvalita v paliativní péči“ (Das Label „Qualität in Palliative Care“), kterou uděluje Švýcarská společnost pro kvalitu v paliativní péči („qualitépalliative“, www.qualitepalliative.ch) institucím dlouhodobé péče. Kritéria kvality podporují zařízení při tvorbě, implementaci a rozvoji konceptu paliativní péče a v interním určení/posouzení kvality vlastního zařízení. Systém certifikace ve Švýcarsku je zpracován pro hodnocení specializované paliativní péče (specializované stanice a paliativní kliniky; mobilní paliativní služba) a hodnocení paliativní péče v institucích dlouhodobé péče.

 Procesní kroky certifikace jsou inspirovány jak švýcarskou značkou „Kvalita v paliativní péči“, tak českou „Značkou kvality v sociálních službách“ zpracovanou pro hodnocení kvality pobytových zařízení sociálních služeb. Certifikační proces obou systémů zahrnuje přípravnou fázi, která je uzavřena celodenním auditem přímo v instituci realizovaným odborným týmem. Jako nástroje hodnocení jsou v obou případech kombinovány rozhovory s pracovníky a vedením k jednotlivým procesním krokům spolu s pozorováním konkrétní praxe a studiem příslušné dokumentace. Systém vzniká v rámci odborné pracovní skupiny APSS ČR za podpory společnosti HARTMANN-RICO a.s. Pracovní skupina je tvořena 6 odborníky s praktickými zkušenostmi v oblasti paliativní péče z řad poskytovatelů sociálních služeb a je doplněna o 2 osobnosti z řad odborné veřejnosti (MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.).

 Pracovní skupina zahájila svou práci v říjnu 2016 a aktuálně pracuje na sestavení seznamu hodnocených kritérií kvality, jejich popisu a podmínkách naplnění. Systém je inspirován a konzultován s již zavedeným švýcarským modelem. Zároveň realizace navazuje na již ukončený projekt Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, na kterém spolupracovala APSS ČR se švýcarskou nadací Diakonie Neumünster. V průběhu června a srpna 2017 proběhne pilotní ověření nastaveného systému vzdělávání ve 3 vybraných zařízeních: Domov pro seniory Bechyně, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, Domov pro seniory Podpěrova, p.o. Toto vzdělávání je rozděleno do 4 dnů a uzpůsobeno potřebám jednotlivých skupin zaměstnanců (management, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotnický pracovník, ostatní). Po ukončení bloku vzdělávání bude v srpnu 2017 následovat návštěva certifikátorů v samotném zařízení a jeho hodnocení podle stanovených kritérií.

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách nabízená APSS ČR je komplet následujících služeb, které lze objednat také samostatně:

 1. s lektorem, certifikátorem – který se podílel na tvorbě metodiky hodnocení paliativního přístupu (služba C) a může tedy poskytnout rady a doporučení při zavádění konceptu paliativní péče do zařízení. Dále blíže seznámí management s náplní vzdělávacích kurzů a veřejnou částí metodiky hodnocení.
 2. s lékařem – APSS ČR v případě zájmu ze strany praktického lékaře v zařízení zprostředkuje konzultaci s MUDr. Ladislavem Kabelkou, Ph.D., členem výboru České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Paliativní péče přináší nový pohled na péči o umírající a přístup k tématům umírání a smrti. Tuto novou filosofii a z ní vycházející praktické postupy péče a podpory je nutné pracovníky naučit. Zájemce o samotnou certifikaci – tedy provedení expertního šetření paliativního přístupu (služba C) – musí prokázat systematické vzdělávání pracovníků. Pro splnění tohoto kritéria nabízí APSS ČR 4 kurzy. Obsah vzdělávacích kurzů je sestaven tak, aby každý pracovník získal po jejich absolvování pro svou pozici nezbytnou dávku informací a kompetencí, na základě kterých bude hodnoty a postupy paliativní péče schopen kvalitně, účinně a bezpečně aplikovat v každodenní práci. 3 ze 4 nabízených kurzů jsou akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílové skupiny pracovníků, pro které jsou jednotlivé kurzy určeny, jsou vypsány na následujících stranách. Maximální kapacita každého kurzu je 25 účastníků.


I. kurz: Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace (8 hodin)
Akreditace: A2019/1112–SP/PC/PP/VP
 

II. kurz: Základy paliativní péče (8 hodin)
Akreditace: A2018/0698-SP/PC/VP


III. kurz: Paliativní péče pro zdravotnické pracovníky (8 hodin)


IV. kurz: Komunikace v péči o umírající (8 hodin)
Akreditace: A2021/0273-SP/PC/PP/VP


Obsahovou náplň jednotlivých kurzů najdete v Katalogu vzdělávání, který je ke stažení zde:
http://www.institutvzdelavani.cz/katalog-vzdelavani

Klíčovou službou v nabídce je provedení samotného šetření v zařízení. Podpůrné konzultace (služba A) i vzdělávání (služba B) jsou přípravou na samotnou certifikaci. Rozlišujeme 2 stupně certifikace, které se liší vstupními kritérii. V případě zájmu o tuto službu musí zařízení poskytující pobytové sociální služby prokázat splnění těchto vstupních kritérií:
 

1. Základní stupeň certifikace

 • Doložené systematické vzdělávání v paliativní péči alespoň u 50 % zaměstnanců
   

2. Rozšířený stupeň certifikace

 • Doložené systematické vzdělávání v paliativní péči alespoň u 50 % zaměstnanců
 • Prokazatelná zkušenost s klientem, u kterého byla indikována paliativní péče
 • V případě klienta s indikovanou paliativní péčí musí být zajištěna 24hodinová přítomnost zdravotní sestry v zařízení.

Kritérium doloženého systematického vzdělávání v paliativní péči se uznává podle
následujícího klíče:

 • Zařízení projeví zájem o certifikaci v měsíci květnu 2020 => poslední den měsíce dubna 2020 bude referenčním dnem pro stanovení celkového počtu zaměstnanců.
 • Aby mohlo být kritérium systematicky vzdělaného personálu uznáno, musí být u zaměstnanců doložen výstup o absolvovaném vzdělávání (certifikáty) za uplynulé 3 roky minimálně v následující struktuře:
Pracovní zařazení účastníka kurzůAbsolvovaný počet hodin 1 účastníka,
aby mohl být uznán ve vstupním
kritériu jako systematicky vzdělaný
pracovník v sociálních službáchmin. 24
sociální pracovníkmin. 24
zdravotnický pracovníkmin. 32
vedoucí pracovníkmin. 8
ostatní (technicko-hospodářský pracovník,
pracovník kuchyně,…)
min. 4

 

Jako bonusové kritérium pro certifikaci je uznatelné jakékoliv další vzdělávání pracovníků v paliativní péči (mimo nabízené kurzy). Pokud bude prokazatelně takto dále vzděláno alespoň 50 % přímo obslužného personálu, tak budou přiznány bonusové body.

Přehled hodnocených oblastí

Ceník služeb

Jak postupovat:

 1. Doporučujeme absolvovat podpůrnou konzultaci
  • není povinná
  • pokud máte zájem, napište na e-mail asistentka@apsscr.cz a připojte Vámi preferovaný termín konzultace
 2. Ověřit si, zda splňuji vstupní kritéria
 3. Případně doplnit vzdělání zaměstnanců
 4. Přihlásit se buď na e-mailu: asistentka@apsscr.cz, nebo přes formulář